Tuesday, June 23, 2009

Memahami Kontrak Takaful Ikhlas

Memahami Kontrak Takaful

takaful ikhlas
Amalan Takaful yang diguna pakai oleh syarikat Takaful Ikhlas pada masa ini menggunakan gabungan dua jenis ‘Aqad (kontrak). Ianya adalah kontrak Tabarru’ (derma) dan Mudharabah (pelaburan) yang bebas daripada sebarang unsur Riba (faedah), Maisar (perjudian) dan Gharar (tidak jelas).


Dalam kontrak Tabarru’, peserta bersetuju untuk menderma atau menyumbang kepada suatu dana dengan niat ikhlas untuk saling membantu menampung sebarang kerugian daripada segi kewangan dan kesusahan yang mungkin menimpa salah seorang daripada mereka.


Melalui kontrak Mudharabah pula, para peserta menyumbang kepada satu dana yang diuruskan oleh sesebuah syarikat / pengendali Takaful dan berkongsi keuntungan daripada pelaburan tersebut.


Keistimewaan / Manfaat Takaful


Sistem Takaful Ikhlas memberi penekanan terhadap semangat kerjasam dan tanggung jawab sesame para peserta. Ini memberikan peluang kepada para peserta untuk mendapat manfaat dalam du bentuk. Pertama, keuntungan dari segi kewangan melalui pelan Takaful dan perlaksanaan Mudharabah.


Kedua, ‘manfaat’ dari segi rohaniah dimana para peserta dapat memenuhi tanggung jawab yang disyariatkan oleh agama dan tuntutan social melalui kaedah Tabarru’. Keistimewaan tambahan daripada konsep ini adalah tidak hanya bermanfaat kepada Muslim semata-mata, malah ia turut memberi kebaikan kepada semua peserta tanpa mengira pegangan agama mereka.


takaful ikhlas